Придніпровська регіональна служба ДВСКН
 
Запобігання проявам корупції:ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Придніпровської регіональної служби
державного ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду
на державному кордоні та транспорті

«31» грудня 2013 року № ____ План заходів Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, спрямованих на запобігання і протидію корупції на 2014 рік


1. Неухильно дотримуватись положень законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру. Аналізувати причини проявів корупції та порушення вимог вищезазначених законів України в Придніпровській регіональній службі державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Відповідольний - Начальник, юридично-кадровий сектор, державні службовці та посадові особи Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Термін - Постійно

2. Своєчасно інформувати Національне агентство з питань державної служби про державних службовців органів та інших посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення.

Відповідольний - Юридично-кадровий сектор Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Термін - Постійно

3. Продовжити практику функціонування «телефонів довіри» для зв’язку з громадянами з питань діяльності Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті щодо запобігання і протидії корупції.

Відповідольний - Юридично-кадровий сектор Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Термін - Постійно

4. В роботі щодо запобігання і протидії проявам корупції керуватись методичними рекомендаціями «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування» Міністерства юстиції України від 16.10.2013 року.

Відповідольний - Юридично-кадровий сектор Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті щодо запобігання і протидії корупції.

Термін - Постійно

5. Забезпечити висвітлення інформації про стан та результати роботи щодо боротьби з корупцією та попередження корупційних правопорушень у Придніпровській регіональній службі державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті на веб-сайті Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті. Поповнювати та систематично оновлювати антикорупційні матеріали на веб-сайті.

Відповідольний - Відділ матеріально-технічного забезпечення та господарського обслуговування Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Термін - Постійно

6. Забезпечити невідкладний та об’єктивний розгляд звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції.

Аналізувати скарги та звернення громадян, юридичних осіб, в яких вбачається порушення державними службовцями та посадовими особами антикорупційного законодавства. Отримані результати розглядати з відповідними висновками та рекомендаціями на виробничих нарадах.

Відповідольний - Начальник, юридично-кадровий сектор Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Термін - Постійно

7. Забезпечити попередження осіб, які претендують на зайняття посад, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції». Проводити семінар-навчання з новопризначеними державними службовцями з питань запобігання та протидії корупції і дотримання етики поведінки державного службовця осіб, які претендують на зайняття посад, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Відповідольний - Юридично-кадровий сектор Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Термін - Постійно

8. З метою впровадження ефективного механізму доступу фізичних та юридичних осіб до інформації про діяльність Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, її посадових та службових осіб продовжувати практичну реалізацію положень Закону України «Про доступ до публічної інформації». Забезпечувати доступ громадськості для ознайомлення з чинними нормативно-правовими актами та проектами нормативно - правових актів Держветфітослужби, правовими актами Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті розміщуючи їх на веб - сайті

Відповідольний - Відділ матеріально-технічного обслуговування та господарського забезпечення Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Термін - Протягом року

9. Постійно підтримувати зв’язки з громадськістю щодо виявлення та повідомлення про факти корупційних правопорушень. З метою прозорості і відкритості у Придніпровській регіональній службі державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, висвітлювати факти корупційних діянь, вчинені державними службовцями та своєчасно інформувати громадськість щодо застосування до правопорушників відповідних адміністративних заходів.

Відповідольний - Юридично-кадровий сектор Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Термін - Протягом року

10. Після прийняття рішення про звільнення з посади державного службовця та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави подавати інформацію у триденний термін до Національного агентства України з питань державної служби, Держветфітослужби та до суду, який постановив обвинувальний вирок або постанову про накладення адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення

Зазначена інформація повинна містити прізвище, ім'я та по батькові, дату і місце народження звільненої особи; назву посади, з якої особа була звільнена; прийняте судом рішення (стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення або Кримінального кодексу України, вид покарання, сума накладеного штрафу, дата набрання законної сили рішенням суду); прийняте керівником рішення (дата, номер, короткий зміст наказу або розпорядження).

Відповідольний - Юридично-кадровий сектор Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Термін - Постійно

11. Проводити антикорупційну оцінку проектів правових актів шляхом здійснення їх правової експертизи з метою запобігання виникненню можливих корупційних ризиків.

Відповідольний - Юридично-кадровий сектор Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Термін - Постійно

12. Забезпечити дотримання ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті та складення звітності; відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

3абезпечити дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

Забезпечити контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

Брати участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

Забезпечити здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу бухгалтерського обліку Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Здійснювати заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

Відповідольний - Завідувач та працівники відділу бухгалтерського обліку та звітності Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Термін - Постійно

13. Здійснювати заходи щодо попередження та виявлення порушень при використанні державного майна. Активізувати діяльність щодо виявлення фактів його незаконної передачі до інших форм власності. Брати участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Відповідольний - Начальник, відділ матеріально-технічного обслуговування та господарського забезпечення, юридично-кадровий сектор та начальники пунктів Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Термін - Постійно

14. Забезпечити контроль за додержанням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (робота близьких родичів, обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання дарунків (пожертв), обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави), виявлення конфлікту інтересів. Забезпечити формування кадрового резерву на посади керівників та спеціалістів Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Відповідольний - Юридично-кадровий сектор Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Термін - Постійно

15. Систематично заслуховувати керівників структурних підрозділів на нарадах у апараті управління Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті щодо виконання антикорупційного законодавства, визначаючи конкретні завдання і строки усунення недоліків.

Відповідольний - Юридично-кадровий сектор, начальник Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Термін - Протягом року

16. Контролювати своєчасне подання працівниками Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік.

Відповідольний - Юридично-кадровий сектор Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

Термін - до 1 квітня 2014 року

17. Регулярно проводити навчання, а також спеціальні семінари з питань запобігання корупції, поглиблення антикорупційних знань серед державних службовців. Формувати у посадових осіб усвідомлення про важливість і відповідальність при виконання функцій держави, роз’яснювати їм про відповідальність за вчинення корупційних правопорушень.

Відповідольний - Начальник, юридично-кадровий сектор Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Термін - Протягом року

18. Проводити службові розслідування у випадку недодержання державними службовцями та посадовими особами Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Відповідольний - Юридично-кадровий сектор Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Термін - Постійно

19. Забезпечити своєчасне подання управлінню правового забезпечення Держветфітослужби України інформацію про осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, підсумкового річного звіту про виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Закону України «Про державну службу» та результати виконання Плану заходів.

Відповідольний - Юридично-кадровий сектор Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Термін - Протягом року


 
До початку сторінки   |  Головна сторінка   |  Написати листа